Rif: 28289

VELAZQUEZ - JUSTI Carl,Diego Velazquez und sein jahrhundert

Zurich,  Phaidon 1933

Mit 300 bildern illustrierte 4to,  pp. 798 + tav Rilegato, sovracoperta (hard cover, dust jacket)  Molto buono (Very Good)

45